TERMES I CONDICIONS DE COMPRA I ENVIAMENTS

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, vivertresturons.com, del qual Viver Tres Turons SCCL és titular.

El domini www.vivertresturons.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Viver Tres Turons SCCL, NIF: F67309245 amb domicili a Sabadell, carrer Jardí 11, 1r D, 08202.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a info@vivertresturons.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Viver Tres Turons SCCL informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Viver Tres Turons SCCL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web vivertresturons.com.

En utilitzar el lloc web vivertresturons.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web vivertresturons.com té per objecte donar a conèixer que es fa al viver i la venda de productes (plantes) i serveis. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

COMANDES

El realitzar una comanda a vivertresturons.com equival a l’acceptació dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web vivertresturons.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de vivertresturons.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament.

El lliurament dels encàrrecs el farà Viver Tres Turons SCCL pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa cooperativa Viver Tres Turons SCCL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Viver Tres Turons SCCL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Viver Tres Turons SCCL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Viver Tres Turons SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Es pot sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, Viver Tres Turons SCCL no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci de control d’accés.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

PAGAMENT

Viver Tres Turons SCCL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en la passarel·la de pagament online (Stripe), a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Viver Tres Turons SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de vivertresturons.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de vivertresturons.com ens posariem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA I COST DEL TRANSPORT

Els preus indicats a sota de cada producte són sense IVA i cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COST DEL TRANSPORT (sense IVA):

– Enviaments a domicili a Catalunya i Espanya peninsular:

Fins a 1 kg 15,50
De més de 1 a 5 kg 19,50
De més de 5 a 10 kg 24,40
De més de 10 a 15 kg 28,50
De més de 15 a 20 kg 33,50
De més de 20 a 25 kg 38,00
De més de 25 a 30 kg 42,50
Cada 5 kg adicionals 5,75

– Enviaments a les Illes Balears, Ceuta i Melilla: 

Fins a 1 kg 18,00
De més de 1 a 5 kg 23,50
De més de 5 a 10 kg 34,50
De més de 10 a 15 kg 44,40
De més de 15 a 20 kg 54,50
De més de 20 a 25 kg 64,50
De més de 25 a 30 kg 75,40
Cada 5 kg adicionals 11

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a info@vivertresturons.com.

Viver Tres Turons SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a vivertresturons.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a info@vivertresturons.com. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del mateix correu electrònic.

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català i castellà).

DEVOLUCIONS

Un cop es rebi una comanda, el client disposa de 48 hores informar d’una possible incidència.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment, com les plantes.

Les plantes vives són articles peribles i surten del nostre viver en perfectes condicions.

Sense perjudici de l’anterior, si opera el dret de desistiment per a productes o serveis que no reuneixin les característiques anteriors. Per a aquests casos, el client pot desistir el contracte durant els 14 dies següents des del lliurament de la comanda, prèvia comunicació amb Viver Tres Turons SCCL (mitjançant correu electrònic dirigit a info@vivertresturons.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que Viver Tres Turons SCCL procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament.

El client haurà de tornar els productes desistits, assumint el cost de devolució, en termini de 14 dies des comunicat el desistiment. Viver Tres Turons SCCL podrà retenir el reemborsament fins a la devolució dels productes, així com disminuir la quantitat a reemborsar quan els productes li siguin retornats en mal estat.

Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals.

RESPONSABILITAT

Viver Tres Turons SCCL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. 

Viver Tres Turons SCCL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Viver Tres Turons SCCL per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Viver Tres Turons SCCL als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Viver Tres Turons SCCL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de Viver Tres Turons SCCL.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Viver Tres Turons SCCL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, como entidad adherida a Confianza Online y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos y protección de menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LINEA (ODR)

Pots accedir a la: Plataforma de Resolución de Litigios en línea a través de este enlace.